Skip to main content

Poliozis značenje

šta znači Poliozis

Na latinici: Definicija i značenje reči Poliozis (od grčke reči: pollosis seđenje, poliog sed)medicina: osedelost, sedoća kose.

Reč Poliozis sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (грч. поллосис сеђење, полиог сед) мед. оседелост, седоћа косе.


Pola Pola je imenica koja označava jedan od dva jednaka dela celine. Primer...
Polipatija med. mnogi bolovi, mnogostruki bol....
Polip 1. ned. mesnat i bradavičast izraštaj u ili na čovečjem telu ; 2. ...
Poliorketika vo/. nauka o opsedanju, o opsadnom ratovanju....
Polioniman mnogoi-men, koji ima više imena, koji je sa mnogo imena....
Poliomielitis med. zapallnje i degenera-cija sive moždinske supstancije kod dece, ...
Sve reči na slovo p