Skip to main content

Poliozis značenje

šta znači Poliozis

Na latinici: Definicija i značenje reči Poliozis (od grčke reči: pollosis seđenje, poliog sed)medicina: osedelost, sedoća kose.

Reč Poliozis sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (грч. поллосис сеђење, полиог сед) мед. оседелост, седоћа косе.


Polipatija med. mnogi bolovi, mnogostruki bol....
Polip 1. ned. mesnat i bradavičast izraštaj u ili na čovečjem telu ; 2. ...
Poliorketika vo/. nauka o opsedanju, o opsadnom ratovanju....
Polioniman mnogoi-men, koji ima više imena, koji je sa mnogo imena....
Poliomielitis med. zapallnje i degenera-cija sive moždinske supstancije kod dece, ...
Poliozis med. osedelost, sedoća kose....
Sve reči na slovo p