Skip to main content

Polivipil-hlorid značenje

šta znači Polivipil-hlorid

Na latinici: Definicija i značenje reči Polivipil-hlorid tehnol. sintetična vlakna koja se dobivaju iz acetilena nizom poli-merizacionih hemijskih procesa; neosetljiva su prema dejstvu vode, a znatno otporna i postojana prema dejstvu alkali-ja i kiselina, ali su nepostojane prema povišenoj temperaturi; polivinil sluzki za izradu cedila, ribarskih mreža, predmeta za tehničku upotrebu, kišnih ogrtača, odela za zaštitu radnika u hemijskoj industriji itd.

Reč Polivipil-hlorid sastoji se od 16 slova.

На Ћирилици: технол. синтетична влакна која се добивају из ацетилена низом поли-меризационих хемијских процеса; неосетљива су према дејству воде, а знатно отпорна и постојана према дејству алкали-ја и киселина, али су непостојане према повишеној температури; поливинил слузки за израду цедила, рибарских мрежа, предмета за техничку употребу, кишних огртача, одела за заштиту радника у хемијској индустрији итд.


Pola Pola je imenica koja označava jedan od dva jednaka dela celine. Primer...
Polipatija med. mnogi bolovi, mnogostruki bol....
Polip 1. ned. mesnat i bradavičast izraštaj u ili na čovečjem telu ; 2. ...
Poliorketika vo/. nauka o opsedanju, o opsadnom ratovanju....
Polioniman mnogoi-men, koji ima više imena, koji je sa mnogo imena....
Poliomielitis med. zapallnje i degenera-cija sive moždinske supstancije kod dece, ...
Sve reči na slovo p