Skip to main content

Rutenij(um) značenje

šta znači Rutenij(um)

Na latinici: Definicija i značenje reči Rutenij(um) (od latinske reči: ruthenium) hen. elemenat, veoma teško topljiv metal, atomska masa 101,1, redni broj 44, znak Ru

Reč Rutenij(um) sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (нлат. рутхениум) хен. елеменат, веома тешко топљив метал, атомска маса 101,1, редни број 44, знак Ру


Rutinirati se steći okretnost i vičnost u nekom poslu. r...
Rutiniran vičan, izvežban, spretan, iskusan u nekom poslu. ...
Rutiner čovek iskusan i izvežban u nekom poslu na osnovu dugog rada, prakti...
Rutine vičnost u radu, izvežbanost u nekoj vrsti poslovanje, spretnost, viš...
Rutilizam pojava crvene, riđe kose, riđokosost....
Rutil min. -mineral, titanov dioksid, crvene boje, veoma tvrd ; titanova ...
Sve reči na slovo r