Skip to main content

Sepedon značenje

Šta znači Sepedon

Na latinici: Definicija i značenje reči Sepedon (od grčke reči: sepedon)medicina: trulež; zagnojeni otok, čir

Reč Sepedon napisana unazad: nodepes

Sepedon se sastoji od 7 slova.

Šta je Sepedon

На Ћирилици: (грч. сепедон) мед. трулеж; загнојени оток, чир

Slično: 
Septum med. opnasta pregrada između dve telesne duplje, npr. u nosu ili iz...
Septuaginta naziv za grčki prevod Starog zaveta koji su, po priči, izradili 72 ...
Septohimija med. truljenje sokova, sklonost sokova truljenju....
Septopira med. groznica koja se javlja usled trovanja....
Septičan truležni, zagađen, zaražen, okužen; koji izaziva truljenje, koji iz...
Septina poet. strofa od sedam stihova . ...
Sve reči na slovo s