Skip to main content

Septopira značenje

šta znači Septopira

Na latinici: Definicija i značenje reči Septopira (od grčke reči: septos truležni, pur vatra, vatruština)medicina: groznica koja se javlja usled trovanja.

Reč Septopira sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (грч. септос трулежни, пур ватра, ватруштина) мед. грозница која се јавља услед тровања.


Septum med. opnasta pregrada između dve telesne duplje, npr. u nosu ili iz...
Septuaginta naziv za grčki prevod Starog zaveta koji su, po priči, izradili 72 ...
Septohimija med. truljenje sokova, sklonost sokova truljenju....
Septopira med. groznica koja se javlja usled trovanja....
Septičan truležni, zagađen, zaražen, okužen; koji izaziva truljenje, koji iz...
Septina poet. strofa od sedam stihova . ...
Sve reči na slovo s