Skip to main content

Sepija značenje

Šta znači Sepija

Na latinici: Definicija i značenje reči Sepija (tur. sepi) 2. naročita mrka boja u kojoj se štavi koža; kaca ili udubljenje u zemlji za štavljenje kože

Reč Sepija napisana unazad: ajipes

Sepija se sastoji od 6 slova.

Šta je Sepija

На Ћирилици: (тур. сепи) 2. нарочита мрка боја у којој се штави кожа; каца или удубљење у земљи за штављење коже

Slično: 
Septum med. opnasta pregrada između dve telesne duplje, npr. u nosu ili iz...
Septuaginta naziv za grčki prevod Starog zaveta koji su, po priči, izradili 72 ...
Septohimija med. truljenje sokova, sklonost sokova truljenju....
Septopira med. groznica koja se javlja usled trovanja....
Septičan truležni, zagađen, zaražen, okužen; koji izaziva truljenje, koji iz...
Septina poet. strofa od sedam stihova . ...
Sve reči na slovo s