Skip to main content

Septet značenje

Šta znači Septet

Na latinici: Definicija i značenje reči Septet (od latinske reči: septetum,od italijanske reči: settetto) muz. komad u 7 glasova ili 7 instrumenata.

Reč Septet napisana unazad: tetpes

Septet se sastoji od 6 slova.

Šta je Septet

На Ћирилици: (нлат. септетум, итал. сеттетто) муз. комад у 7 гласова или 7 инструмената.

Slično: 
Septum med. opnasta pregrada između dve telesne duplje, npr. u nosu ili iz...
Septuaginta naziv za grčki prevod Starog zaveta koji su, po priči, izradili 72 ...
Septohimija med. truljenje sokova, sklonost sokova truljenju....
Septopira med. groznica koja se javlja usled trovanja....
Septičan truležni, zagađen, zaražen, okužen; koji izaziva truljenje, koji iz...
Septina poet. strofa od sedam stihova . ...
Sve reči na slovo s