Skip to main content

Siberjen značenje

Šta znači Siberjen

Na latinici: Definicija i značenje reči Siberjen (fr. siberienne) tkanina slična kalmuku (za zimske kapute).

Reč Siberjen napisana unazad: nejrebis

Siberjen se sastoji od 8 slova.

Šta je Siberjen

На Ћирилици: (фр. сибериенне) тканина слична калмуку (за зимске капуте).

Slično: 
Sibilarizacija fon. glasovna pojava promene zadnjo-nepčanih suglasnika u vezi sa s...
Sibilant gram. piskavac, šuštavac, šuštavi glas ....
Sibila ime većeg broja proročica u starom veku ; fig. babetina, matora ve...
Sibžonktiv naziv za konjuk-tiv u francuskoj gramatici....
Siberjen tkanina slična kalmuku ....
Sibaritizam sladostrašće, razvrat; mekuštvo; up. Sibarit....
Sve reči na slovo s