Skip to main content

Sibžonktiv značenje

Šta znači Sibžonktiv

Na latinici: Definicija i značenje reči Sibžonktiv (fr. subjonctif) naziv za konjuk-tiv u francuskoj gramatici.

Reč Sibžonktiv napisana unazad: vitknožbis

Sibžonktiv se sastoji od 10 slova.

Šta je Sibžonktiv

На Ћирилици: (фр. субјонцтиф) назив за коњук-тив у француској граматици.

Slično: 
Sibilarizacija fon. glasovna pojava promene zadnjo-nepčanih suglasnika u vezi sa s...
Sibilant gram. piskavac, šuštavac, šuštavi glas ....
Sibila ime većeg broja proročica u starom veku ; fig. babetina, matora ve...
Sibžonktiv naziv za konjuk-tiv u francuskoj gramatici....
Siberjen tkanina slična kalmuku ....
Sibaritizam sladostrašće, razvrat; mekuštvo; up. Sibarit....
Sve reči na slovo s