Skip to main content

Simboloklastika značenje

Šta znači Simboloklastika

Na latinici: Definicija i značenje reči Simboloklastika (od grčke reči: symbolon, klao lomim, skrham, prelomim) uništavanje simbola, borba protiv simbola.

Reč Simboloklastika napisana unazad: akitsalkolobmis

Simboloklastika se sastoji od 15 slova.

Šta je Simboloklastika

На Ћирилици: (грч. сyмболон, клао ломим, скрхам, преломим) уништавање симбола, борба против симбола.

Slično: 
Simforeza med. nagomilavanje, naročito krvi ili drugih sokova; up. kongestija...
Simfonist sastavljam simfonija ; muzičar koji svira u simfonijskom orkestru....
Simfonion muz. mehanički instrument na kome se, umetanjem okruglih ploča, mož...
Simfonijski koji pripada simfoniji, izrađen kao simfonija; simfonijska poe-ma si...
Simfonija sklad; muz. orkestarska kompozicija, obično sa 4 glavna stava , u k...
Simfiza med. srastanje, sraslost kostiju....
Sve reči na slovo s