Skip to main content

Simfonija značenje

šta znači Simfonija

Na latinici: Definicija i značenje reči Simfonija (od grčke reči: symphonia slaganje, saglasnost) sklad; muz. orkestarska kompozicija, obično sa 4 glavna stava (alegro, adađo ili andante, skerco, presto islično:), u kojoj se pojedini instrumenti pojavljuju samostalno, a ne kao pratnja.

Reč Simfonija sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (грч. сyмпхониа слагање, сагласност) склад; муз. оркестарска композиција, обично са 4 главна става (алегро, адађо или анданте, скерцо, престо и сл.), у којој се поједини инструменти појављују самостално, а не као пратња.


Simpatikus Simpatični živac; v. ganglion. Deo vegetativnog nervnog sistema koji ...
Simforeza med. nagomilavanje, naročito krvi ili drugih sokova; up. kongestija...
Simfonist sastavljam simfonija ; muzičar koji svira u simfonijskom orkestru....
Simfonion muz. mehanički instrument na kome se, umetanjem okruglih ploča, mož...
Simfonijski koji pripada simfoniji, izrađen kao simfonija; simfonijska poe-ma si...
Simfonija sklad; muz. orkestarska kompozicija, obično sa 4 glavna stava , u k...
Sve reči na slovo s