Skip to main content

Simbolomahija značenje

Šta znači Simbolomahija

Na latinici: Definicija i značenje reči Simbolomahija (od grčke reči: symbolon, mache borba) borba protiv simbola; borba protiv simboličnih knjiga.

Reč Simbolomahija napisana unazad: ajihamolobmis

Simbolomahija se sastoji od 13 slova.

Šta je Simbolomahija

На Ћирилици: (грч. сyмболон, мацхе борба) борба против симбола; борба против симболичних књига.

Slično: 
Simforeza med. nagomilavanje, naročito krvi ili drugih sokova; up. kongestija...
Simfonist sastavljam simfonija ; muzičar koji svira u simfonijskom orkestru....
Simfonion muz. mehanički instrument na kome se, umetanjem okruglih ploča, mož...
Simfonijski koji pripada simfoniji, izrađen kao simfonija; simfonijska poe-ma si...
Simfonija sklad; muz. orkestarska kompozicija, obično sa 4 glavna stava , u k...
Simfiza med. srastanje, sraslost kostiju....
Sve reči na slovo s