Skip to main content

Simetričan značenje

Šta znači Simetričan

Na latinici: Definicija i značenje reči Simetričan (od grčke reči: symmetros samerljiv; srazmeran) ravnomeran, skladan, saglasan u rasporedu delova (predmet i lik njegov u ravnom ogledalu simetrični su); geodg. simetrična je geometrijska figura prema pravoj ili ravni kad upravne iz tačaka figure na pravu ili ravan produžene za svoju vlastitu dužinu daju opet tačke figure (simetrične tačke prve).

Reč Simetričan napisana unazad: načirtemis

Simetričan se sastoji od 10 slova.

Šta je Simetričan

На Ћирилици: (грч. сyмметрос самерљив; сразмеран) равномеран, складан, сагласан у распореду делова (предмет и лик његов у равном огледалу симетрични су); геодг. симетрична је геометријска фигура према правој или равни кад управне из тачака фигуре на праву или раван продужене за своју властиту дужину дају опет тачке фигуре (симетричне тачке прве).

Slično: 
Simforeza med. nagomilavanje, naročito krvi ili drugih sokova; up. kongestija...
Simfonist sastavljam simfonija ; muzičar koji svira u simfonijskom orkestru....
Simfonion muz. mehanički instrument na kome se, umetanjem okruglih ploča, mož...
Simfonijski koji pripada simfoniji, izrađen kao simfonija; simfonijska poe-ma si...
Simfonija sklad; muz. orkestarska kompozicija, obično sa 4 glavna stava , u k...
Simfiza med. srastanje, sraslost kostiju....
Sve reči na slovo s