Skip to main content

Similaržan značenje

Šta znači Similaržan

Na latinici: Definicija i značenje reči Similaržan (latinski similis sličan,od francuske reči: argent srebro) novo srebro i druge srebru slične slitine, legure.

Reč Similaržan napisana unazad: nažralimis

Similaržan se sastoji od 10 slova.

Šta je Similaržan

На Ћирилици: (лат. симилис сличан, фр. аргент сребро) ново сребро и друге сребру сличне слитине, легуре.

Slično: 
Simforeza med. nagomilavanje, naročito krvi ili drugih sokova; up. kongestija...
Simfonist sastavljam simfonija ; muzičar koji svira u simfonijskom orkestru....
Simfonion muz. mehanički instrument na kome se, umetanjem okruglih ploča, mož...
Simfonijski koji pripada simfoniji, izrađen kao simfonija; simfonijska poe-ma si...
Simfonija sklad; muz. orkestarska kompozicija, obično sa 4 glavna stava , u k...
Simfiza med. srastanje, sraslost kostiju....
Sve reči na slovo s