Skip to main content

Simili-gravura značenje

Šta znači Simili-gravura

Na latinici: Definicija i značenje reči Simili-gravura prenošenje fotografija na ploče radi umnožavanja.

Reč Simili-gravura napisana unazad: aruvarg-ilimis

Simili-gravura se sastoji od 14 slova.

Šta je Simili-gravura

На Ћирилици: преношење фотографија на плоче ради умножавања.

Slično: 
Simforeza med. nagomilavanje, naročito krvi ili drugih sokova; up. kongestija...
Simfonist sastavljam simfonija ; muzičar koji svira u simfonijskom orkestru....
Simfonion muz. mehanički instrument na kome se, umetanjem okruglih ploča, mož...
Simfonijski koji pripada simfoniji, izrađen kao simfonija; simfonijska poe-ma si...
Simfonija sklad; muz. orkestarska kompozicija, obično sa 4 glavna stava , u k...
Simfiza med. srastanje, sraslost kostiju....
Sve reči na slovo