Skip to main content

Simpijezometar značenje

Šta znači Simpijezometar

Na latinici: Definicija i značenje reči Simpijezometar (od grčke reči: sympi£zo stiskam, obuhvatam, metron mera, merile) sprava za merenje vazdušnog pritiska, vrsta baro-metra.

Reč Simpijezometar napisana unazad: ratemozejipmis

Simpijezometar se sastoji od 14 slova.

Šta je Simpijezometar

На Ћирилици: (грч. сyмпи£зо стискам, обухватам, метрон мера, мериле) справа за мерење ваздушног притиска, врста баро-метра.

Slično: 
Simforeza med. nagomilavanje, naročito krvi ili drugih sokova; up. kongestija...
Simfonist sastavljam simfonija ; muzičar koji svira u simfonijskom orkestru....
Simfonion muz. mehanički instrument na kome se, umetanjem okruglih ploča, mož...
Simfonijski koji pripada simfoniji, izrađen kao simfonija; simfonijska poe-ma si...
Simfonija sklad; muz. orkestarska kompozicija, obično sa 4 glavna stava , u k...
Simfiza med. srastanje, sraslost kostiju....
Sve reči na slovo s