Skip to main content

Specifičan značenje

šta znači Specifičan

Na latinici: Definicija i značenje reči Specifičan (od latinske reči: specif icus) svojstven samo jednoj osobi ili stvari, koji njoj isključivo pripada, osoben, naročit, određen, opredeljen; specifična diferencija razlika koja sačinjava vrstu ili rod; specifična težina odnos između težine nekog tela i težine iste zapremine vode, težina kubnog santimetra neke građe izmerena gramovima; specifična toplota količina toplote potrebna da se prida jedinici mase nekog tela da bi se zagrejale za 1° S, od 14,5° do 15,5°; specifično sredstvo lek koji ima naročito dejstvo na neku bolest (npr. živa na sifilis, kinin na malariju itd.), ili koji naročito utiče na neki organ (npr. digitalis na srce).

Reč Specifičan sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (нлат. специф ицус) својствен само једној особи или ствари, који њој искључиво припада, особен, нарочит, одређен, опредељен; специфична диференција разлика која сачињава врсту или род; специфична тежина однос између тежине неког тела и тежине исте запремине воде, тежина кубног сантиметра неке грађе измерена грамовима; специфична топлота количина топлоте потребна да се прида јединици масе неког тела да би се загрејале за 1° С, од 14,5° до 15,5°; специфично средство лек који има нарочито дејство на неку болест (нпр. жива на сифилис, кинин на маларију итд.), или који нарочито утиче на неки орган (нпр. дигиталис на срце).


Specifičan svojstven samo jednoj osobi ili stvari, koji njoj isključivo pripad...
Specificitet specifič-na osobina, specifično svojstvo, specifičan sastav, osoben...
Specificirati naročito označiti , posebno navoditi, posebno navesti, nabrojiti, p...
Specifikum naročito sredstvo, osoben, siguran i celishodan lek za neku bolest....
SpecifikaciJa nabrajanje pojedinosti, podroban opis, spisak svih pojedinačnih pr...
Specijes izgled, spoljašnjost; pojam; predstava; izgled, vid; vrsta ; kat. os...
Sve reči na slovo s