Skip to main content

Specificirati značenje

šta znači Specificirati

Na latinici: Definicija i značenje reči Specificirati (od latinske reči: specificare) naročito označiti (ili: označavati), posebno navoditi, posebno navesti, nabrojiti, poimence ili tačno odrediti, navesti (ili: navoditi) tačku po tačku, označiti sve ponaosob, upojediniti, upojedinjavati.

Reč Specificirati sastoji se od 13 slova.

На Ћирилици: (нлат. специфицаре) нарочито означити (или: означавати), посебно наводити, посебно навести, набројити, поименце или тачно одредити, навести (или: наводити) тачку по тачку, означити све понаособ, упојединити, упоједињавати.


Specifičan svojstven samo jednoj osobi ili stvari, koji njoj isključivo pripad...
Specificitet specifič-na osobina, specifično svojstvo, specifičan sastav, osoben...
Specificirati naročito označiti , posebno navoditi, posebno navesti, nabrojiti, p...
Specifikum naročito sredstvo, osoben, siguran i celishodan lek za neku bolest....
SpecifikaciJa nabrajanje pojedinosti, podroban opis, spisak svih pojedinačnih pr...
Specijes izgled, spoljašnjost; pojam; predstava; izgled, vid; vrsta ; kat. os...
Sve reči na slovo s