Skip to main content

špekulacija značenje

šta znači špekulacija

Na latinici: Definicija i značenje reči špekulacija (latinski speculatio) 1. fil. ispitivanje čistim mišljenjem, težnja za saznanjem putem čistog mišljenja uz saradnju intuicije i fantazije, težnja za saznanjem koje prelazi granice iskustva; 2. trgovač-ka težnja za zaradom, predviđanje verovat-nog dobitka ili gubitka u nekom trgovačkom preduzeću, naročito u berzanskom poslovanju; mudro zamišljen trgovački posao; spekulacioni efekti trgovačke hartije kolebljive vrednosti, koje su zbog toga zgodan predmet spekulacije.

Reč špekulacija sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (лат. спецулатио) 1. фил. испитивање чистим мишљењем, тежња за сазнањем путем чистог мишљења уз сарадњу интуиције и фантазије, тежња за сазнањем које прелази границе искуства; 2. трговач-ка тежња за зарадом, предвиђање вероват-ног добитка или губитка у неком трговачком предузећу, нарочито у берзанском пословању; мудро замишљен трговачки посао; спекулациони ефекти трговачке хартије колебљиве вредности, које су због тога згодан предмет спекулације.


Specifičan svojstven samo jednoj osobi ili stvari, koji njoj isključivo pripad...
Specificitet specifič-na osobina, specifično svojstvo, specifičan sastav, osoben...
Specificirati naročito označiti , posebno navoditi, posebno navesti, nabrojiti, p...
Specifikum naročito sredstvo, osoben, siguran i celishodan lek za neku bolest....
SpecifikaciJa nabrajanje pojedinosti, podroban opis, spisak svih pojedinačnih pr...
Specijes izgled, spoljašnjost; pojam; predstava; izgled, vid; vrsta ; kat. os...
Sve reči na slovo s