Skip to main content

špenadla značenje

šta znači špenadla

Na latinici: Definicija i značenje reči špenadla (nem. Spenadel, Stecknadel) čioda, batuška, bumbača, bočka, babljača, bačen-ka, bumbaša, bašlija, glavičata igla, zabadača, pribodača, pribadača, zadevača.

Reč špenadla sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (нем. Спенадел, Стецкнадел) чиода, батушка, бумбача, бочка, бабљача, бачен-ка, бумбаша, башлија, главичата игла, забадача, прибодача, прибадача, задевача.


Specifičan svojstven samo jednoj osobi ili stvari, koji njoj isključivo pripad...
Specificitet specifič-na osobina, specifično svojstvo, specifičan sastav, osoben...
Specificirati naročito označiti , posebno navoditi, posebno navesti, nabrojiti, p...
Specifikum naročito sredstvo, osoben, siguran i celishodan lek za neku bolest....
SpecifikaciJa nabrajanje pojedinosti, podroban opis, spisak svih pojedinačnih pr...
Specijes izgled, spoljašnjost; pojam; predstava; izgled, vid; vrsta ; kat. os...
Sve reči na slovo s