Skip to main content

Talija značenje

Šta znači Talija

Na latinici: Definicija i značenje reči Talija (od grčke reči: Thalia, Thaleia) mit. 1. jedna od tri gracije; 2. jedna od devet muza, muza zaštitnica dramskog pesništva, naročito komedije; otuda: Talijin hram = pozorište. /talija (arap. tali-,od turske reči: talih) sreća, naročito: dobra sreća; zvezda pod kojom se neko rodi; sudbina

Reč Talija napisana unazad: ajilat

Talija se sastoji od 6 slova.

Šta je Talija

На Ћирилици: (грч. Тхалиа, Тхалеиа) мит. 1. једна од три грације; 2. једна од девет муза, муза заштитница драмског песништва, нарочито комедије; отуда: Талијин храм = позориште. /талија (арап. тали-, тур. талих) срећа, нарочито: добра срећа; звезда под којом се неко роди; судбина

Slično: 
Talus 1. bog. biljno telo na kome se ne razlikuje ni koren, ni stablo, ni ...
Talpara brvnara, kuća načinjena od talpi....
Talpa velika debela daska, brvno....
Talofite pl. bot. biljke koje nemaju ni jednog pravog biljnog organa, tj. ni ...
Talov 1. voj. ispupčenje na spoljašnjem zidu bastiona; 2. u kartanju: kart...
Talmudisti pl. Jevreji koji priznaju Talmud, zovu se još i rabiiiti . ...
Sve reči na slovo T