Skip to main content

Talov značenje

Šta znači Talov

Na latinici: Definicija i značenje reči Talov (fr.,od španske reči: talon,od italijanske reči: tallone, latinski talus peta, potpetica) 1. vojska: ispupčenje na spoljašnjem zidu bastiona; 2. u kartanju: karte (za kupovanje) koje preostanu posle podele karata igračima; 3. arh. ukras na donjem delu izduben a na gornjem ispupčen; 4. muz, donji deo gudala, žbica; 5. kod akcija i hartija od vrednosti: tabak s kuponima, od koga se svake godine odseca po jedan kupon radi unovčavanja po utvr-đenoj ceni.

Reč Talov napisana unazad: volat

Talov se sastoji od 5 slova.

Šta je Talov

На Ћирилици: (фр., шп. талон, итал. таллоне, лат. талус пета, потпетица) 1. вој. испупчење на спољашњем зиду бастиона; 2. у картању: карте (за куповање) које преостану после поделе карата играчима; 3. арх. украс на доњем делу издубен а на горњем испупчен; 4. муз, доњи део гудала, жбица; 5. код акција и хартија од вредности: табак с купонима, од кога се сваке године одсеца по један купон ради уновчавања по утвр-ђеној цени.

Slično: 
Talus 1. bog. biljno telo na kome se ne razlikuje ni koren, ni stablo, ni ...
Talpara brvnara, kuća načinjena od talpi....
Talpa velika debela daska, brvno....
Talofite pl. bot. biljke koje nemaju ni jednog pravog biljnog organa, tj. ni ...
Talov 1. voj. ispupčenje na spoljašnjem zidu bastiona; 2. u kartanju: kart...
Talmudisti pl. Jevreji koji priznaju Talmud, zovu se još i rabiiiti . ...
Sve reči na slovo t