Skip to main content

Talmud značenje

Šta znači Talmud

Na latinici: Definicija i značenje reči Talmud (hebr. Talmud, rabinistički: thalmud usmena pouka) zakonik pohrišćanskih Jevreja, zbirka jevrejskih predanja i zakona, pri-ređena izmeću P i VI veka n. e., koja sadrži celokupne učenje jevrejstva, judai-zma.

Reč Talmud napisana unazad: dumlat

Talmud se sastoji od 6 slova.

Šta je Talmud

На Ћирилици: (хебр. Талмуд, раб. тхалмуд усмена поука) законик похришћанских Јевреја, збирка јеврејских предања и закона, при-ређена измећу П и ВИ века н. е., која садржи целокупне учење јеврејства, јудаи-зма.

Slično: 
Talus 1. bog. biljno telo na kome se ne razlikuje ni koren, ni stablo, ni ...
Talpara brvnara, kuća načinjena od talpi....
Talpa velika debela daska, brvno....
Talofite pl. bot. biljke koje nemaju ni jednog pravog biljnog organa, tj. ni ...
Talov 1. voj. ispupčenje na spoljašnjem zidu bastiona; 2. u kartanju: kart...
Talmudisti pl. Jevreji koji priznaju Talmud, zovu se još i rabiiiti . ...
Sve reči na slovo T