Skip to main content

Timpanitičan značenje

šta znači Timpanitičan

Na latinici: Definicija i značenje reči Timpanitičan (od grčke reči: tympanon ručni bubanj, ručni doboš)medicina: bubnjast, naduven, nadut; koji potmulo ječi, potmula zvuka.

Reč Timpanitičan napisana unazad: načitinapmit i sastoji se od 12 slova.

На Ћирилици: (грч. тyмпанон ручни бубањ, ручни добош) мед. бубњаст, надувен, надут; који потмуло јечи, потмула звука.

Slično: 
Timus 2. anat. grudna žlezda ....
Timpanon 1. arh. koritasto udubljenje u zidu u kojem stoji kakav kip i sl.; ...
Timpanitičan med. bubnjast, naduven, nadut; koji potmulo ječi, potmula zvuka. ...
Timpanitis med. naduvenost trbuha usled gasova....
Timpanizam med. naduvenost malog trbuha usled gasova. ...
Timopatija duševna patnja, duševni poremećaj. ...
Sve reči na slovo tZnačenje Šta znači