Skip to main content

Utilizam značenje

šta znači Utilizam

Na latinici: Definicija i značenje reči Utilizam (latinski utilis) fil. v. utilitarizam. utilizacija (od latinske reči: utilisatio) korišćenje, iskorišćavani, upotreba; pravljenje nečega upotrebljivim.

Reč Utilizam sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (лат. утилис) фил. в. утилитаризам. утилизација (нлат. утилисатио) коришћење, искоришћавани, употреба; прављење нечега употребљивим.


Utilitet korisnost, probitač-nost, upotrebljivost, celishodnost, korist, dobi...
Utilitarci fil. pristalice utilitarizma ;, fig. ljudi koji se u radu rukovode ...
Utilitarizam 1. fil. gledište korisnosti, etički pravac koji smatra da je svrha ...
Utilitaran praktično koristan, pogodan, prikladan, upotrebljiv....
Utilizam fil. v. utilitarizam. utilizacija korišćenje, iskorišćavani, upotr...
Util opšti naziv za sve stvari i predmete koji su postali neprikladni za...
Sve reči na slovo u