Skip to main content

Vizija značenje

šta znači Vizija

Na latinici: Definicija i značenje reči Vizija (latinski visio, videre) viđenje, gledanje; psihologiji: halucinacija čula vida, predstava koju smatramo, usled bolesne razdražljivosti centralnog organa (u polusnu ili u hipnotičkom stanju), za stvaran opaža]; prikaza, pričina, priviđenja, opsena, utvara; uobraženja, sanjarija.

Reč Vizija sastoji se od 6 slova.

На Ћирилици: (лат. висио, видере) виђење, гледање; псих. халуцинација чула вида, представа коју сматрамо, услед болесне раздражљивости централног органа (у полусну или у хипнотичком стању), за стваран опажа]; приказа, причина, привиђења, опсена, утвара; уображења, сањарија.


Vizura opt. zamišljena crta koja polazi iz posmatračeva oka i ide kroz dur...
Vizum ono što je viđeno, pojava, prizor, slika; predstava, slika uobrazilj...
Vizualan ont. vidni, koji se tiče vida; vizualno pamćenje ono koje se poglav...
Vizorij(um) tip. sprava koja drži rukopis sa koga slagač slaže, pri-državač lis...
Vizitkarta posetnica, prijavnica, karta sa imenom, prezimenom, zvanjem i mestom...
Vizitira pregledati, izvršiti pregled; pretresa™, izvršiti pretres; posetiti...
Sve reči na slovo v