Skip to main content

Vizitira značenje

šta znači Vizitira

Na latinici: Definicija i značenje reči Vizitira (latinski visitare,od francuske reči: visiter) pregledati, izvršiti pregled; pretresa™, izvršiti pretres; posetiti, posećivati, poho-diti, pohađati.

Reč Vizitira napisana unazad: vizitira i sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (лат. виситаре, фр. виситер) прегледати, извршити преглед; претреса™, извршити претрес; посетити, посећивати, похо-дити, похађати.

Slično: 
Vizura opt. zamišljena crta koja polazi iz posmatračeva oka i ide kroz dur...
Vizum ono što je viđeno, pojava, prizor, slika; predstava, slika uobrazilj...
Vizualan ont. vidni, koji se tiče vida; vizualno pamćenje ono koje se poglav...
Vizorij(um) tip. sprava koja drži rukopis sa koga slagač slaže, pri-državač lis...
Vizitkarta posetnica, prijavnica, karta sa imenom, prezimenom, zvanjem i mestom...
Vizitira pregledati, izvršiti pregled; pretresa™, izvršiti pretres; posetiti...
Sve reči na slovo vZnačenje Šta znači