Skip to main content

žalon značenje

šta znači žalon

Na latinici: Definicija i značenje reči žalon (fr. jalon, galon, gaulon) vojska: kolac za odmeravanje odstojanja, tačka smera, pravca; kočić za premeravanje, premerni kočić sa barjačićem.

Reč žalon sastoji se od 5 slova.

На Ћирилици: (фр. јалон, галон, гаулон) вој. колац за одмеравање одстојања, тачка смера, правца; кочић за премеравање, премерни кочић са барјачићем.


žalfija bot. zeljasta biljka, mirišljavih listova i cvetova, Salvia officin...
žaluzija ljubomora, surevnji-vost, zavidljivost; rešetka na prozoru , vitak ...
žaluzan ljubomoran, nenavidan, zavidljiv, koji gleda popreko na, neraspolož...
žalonirati obeležiti koljem ; zabadati kočiće, premerne motke....
žaloner voj. onaj koji ko-čićima sa barjačićima obeležava krilne tačke kuda...
žalon voj. kolac za odmeravanje odstojanja, tačka smera, pravca; kočić za...
Sve reči na slovo z