Skip to main content

žaluzija značenje

šta znači žaluzija

Na latinici: Definicija i značenje reči žaluzija (fr. jalousie) ljubomora, surevnji-vost, zavidljivost; rešetka na prozoru (koja se stavljala iz ljubomore da bi sprečila radoznale poglede), vitak prozorski kapak, zavesa od tankih daščica; žaluzina.

Reč žaluzija sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (фр. јалоусие) љубомора, суревњи-вост, завидљивост; решетка на прозору (која се стављала из љубоморе да би спречила радознале погледе), витак прозорски капак, завеса од танких дашчица; жалузина.


žalfija bot. zeljasta biljka, mirišljavih listova i cvetova, Salvia officin...
žaluzija ljubomora, surevnji-vost, zavidljivost; rešetka na prozoru , vitak ...
žaluzan ljubomoran, nenavidan, zavidljiv, koji gleda popreko na, neraspolož...
žalonirati obeležiti koljem ; zabadati kočiće, premerne motke....
žaloner voj. onaj koji ko-čićima sa barjačićima obeležava krilne tačke kuda...
žalon voj. kolac za odmeravanje odstojanja, tačka smera, pravca; kočić za...
Sve reči na slovo z