Skip to main content

žaluzan značenje

šta znači žaluzan

Na latinici: Definicija i značenje reči žaluzan (fr. jaloux, od latinske reči: zelosus, od grčke reči: zelos) ljubomoran, nenavidan, zavidljiv, koji gleda popreko na, neraspoložen, sure-vnjiv.

Reč žaluzan sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (фр. јалоуx, нлат. зелосус, грч. зелос) љубоморан, ненавидан, завидљив, који гледа попреко на, нерасположен, суре-вњив.


žalfija bot. zeljasta biljka, mirišljavih listova i cvetova, Salvia officin...
žaluzija ljubomora, surevnji-vost, zavidljivost; rešetka na prozoru , vitak ...
žaluzan ljubomoran, nenavidan, zavidljiv, koji gleda popreko na, neraspolož...
žalonirati obeležiti koljem ; zabadati kočiće, premerne motke....
žaloner voj. onaj koji ko-čićima sa barjačićima obeležava krilne tačke kuda...
žalon voj. kolac za odmeravanje odstojanja, tačka smera, pravca; kočić za...
Sve reči na slovo z