Skip to main content

žalonirati značenje

šta znači žalonirati

Na latinici: Definicija i značenje reči žalonirati (fr. jalonner) obeležiti (ili: obeležavati) koljem (ili: kočićima, premernim motkama); zabadati (ili: udarati) kočiće, premerne motke.

Reč žalonirati sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (фр. јалоннер) обележити (или: обележавати) кољем (или: кочићима, премерним моткама); забадати (или: ударати) кочиће, премерне мотке.


žalfija bot. zeljasta biljka, mirišljavih listova i cvetova, Salvia officin...
žaluzija ljubomora, surevnji-vost, zavidljivost; rešetka na prozoru , vitak ...
žaluzan ljubomoran, nenavidan, zavidljiv, koji gleda popreko na, neraspolož...
žalonirati obeležiti koljem ; zabadati kočiće, premerne motke....
žaloner voj. onaj koji ko-čićima sa barjačićima obeležava krilne tačke kuda...
žalon voj. kolac za odmeravanje odstojanja, tačka smera, pravca; kočić za...
Sve reči na slovo z