Skip to main content

žirant značenje

šta znači žirant

Na latinici: Definicija i značenje reči žirant (ital. girante)trgovina: lice koje menicu, na sebe vučevu (trasiranu), prenosi na nekog drugog, prenosilac menice; indo-sant.

Reč žirant sastoji se od 6 slova.

На Ћирилици: (итал. гиранте) трг. лице које меницу, на себе вучеву (трасирану), преноси на неког другог, преносилац менице; индо-сант.


Ziratni zemljoradnički, orački, za oranje; ziratna zemlja zemlja dobra za or...
Ziratiti obrađivati zemlju, orati....
žiro račun račun na kome pravna lica drže svoja novčana sredstva kod banke....
žiro-poslovi aktivni kratkoročni ban-karski poslovi u kojima banka na zahtev svog ...
žiropter avij. vazduhoplov teži od vazduha sa krilima iznad trupa koja se ob...
žiroplan avij. motorni vazduhoplov kod koga se, sem eliseia prednjoj strani, ...
Sve reči na slovo z