Skip to main content

žirat značenje

šta znači žirat

Na latinici: Definicija i značenje reči žirat (ital. giratario)trgovina: lice na koje se menica prenosi; žiratar, indosatar;suprotno:: žirant.

Reč žirat sastoji se od 5 slova.

На Ћирилици: (итал. гиратарио) трг. лице на које се меница преноси; жиратар, индосатар; супр.: жирант.


Ziratni zemljoradnički, orački, za oranje; ziratna zemlja zemlja dobra za or...
Ziratiti obrađivati zemlju, orati....
žiro račun račun na kome pravna lica drže svoja novčana sredstva kod banke....
žiro-poslovi aktivni kratkoročni ban-karski poslovi u kojima banka na zahtev svog ...
žiropter avij. vazduhoplov teži od vazduha sa krilima iznad trupa koja se ob...
žiroplan avij. motorni vazduhoplov kod koga se, sem eliseia prednjoj strani, ...
Sve reči na slovo z