Skip to main content

žiri značenje

šta znači žiri

Na latinici: Definicija i značenje reči žiri (fr., eng. jury, latinski jurare zakleti se) porotni sud, porota; ocenjivački sud ili odbor za dodeljivanje nagrada na umetnič-kim, književnim, naučnim islično: konkursi-ma, stečajima.

Reč žiri sastoji se od 4 slova.

На Ћирилици: (фр., енг. јурy, лат. јураре заклети се) поротни суд, порота; оцењивачки суд или одбор за додељивање награда на уметнич-ким, књижевним, научним и сл. конкурси-ма, стечајима.


Ziratni zemljoradnički, orački, za oranje; ziratna zemlja zemlja dobra za or...
Ziratiti obrađivati zemlju, orati....
žiro račun račun na kome pravna lica drže svoja novčana sredstva kod banke....
žiro-poslovi aktivni kratkoročni ban-karski poslovi u kojima banka na zahtev svog ...
žiropter avij. vazduhoplov teži od vazduha sa krilima iznad trupa koja se ob...
žiroplan avij. motorni vazduhoplov kod koga se, sem eliseia prednjoj strani, ...
Sve reči na slovo z