Skip to main content

žirirati značenje

šta znači žirirati

Na latinici: Definicija i značenje reči žirirati (ital. girare)trgovina: menicu ili neko istraživanje na nekog drugog prenositi ili preneti, prepisati, doznačiti (takva menica zove se žirirana menica).

Reč žirirati sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (итал. гираре) трг. меницу или неко истраживање на неког другог преносити или пренети, преписати, дозначити (таква меница зове се жирирана меница).


Ziratni zemljoradnički, orački, za oranje; ziratna zemlja zemlja dobra za or...
Ziratiti obrađivati zemlju, orati....
žiro račun račun na kome pravna lica drže svoja novčana sredstva kod banke....
žiro-poslovi aktivni kratkoročni ban-karski poslovi u kojima banka na zahtev svog ...
žiropter avij. vazduhoplov teži od vazduha sa krilima iznad trupa koja se ob...
žiroplan avij. motorni vazduhoplov kod koga se, sem eliseia prednjoj strani, ...
Sve reči na slovo z