Skip to main content

žiro-banka značenje

šta znači žiro-banka

Na latinici: Definicija i značenje reči žiro-banka (ital. giro,od francuske reči: banque)trgovina: ban-ka u kojoj se novac prenosi sa jednoga na drugog prostim dopisivanjem i otpisi-vanjem.

Reč žiro-banka sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (итал. гиро, фр. банqуе) трг. бан-ка у којој се новац преноси са једнога на другог простим дописивањем и отписи-вањем.


Ziratni zemljoradnički, orački, za oranje; ziratna zemlja zemlja dobra za or...
Ziratiti obrađivati zemlju, orati....
žiro račun račun na kome pravna lica drže svoja novčana sredstva kod banke....
žiro-poslovi aktivni kratkoročni ban-karski poslovi u kojima banka na zahtev svog ...
žiropter avij. vazduhoplov teži od vazduha sa krilima iznad trupa koja se ob...
žiroplan avij. motorni vazduhoplov kod koga se, sem eliseia prednjoj strani, ...
Sve reči na slovo z