Skip to main content

žiro značenje

Šta znači žiro


žiro

latinica:

Definicija i značenje reči žiro (od italijanske reči: giro, latinski gyrus, od grčke reči: gyros krug) trgovina: opticaj novca; prepisivanje (ili: pismeni prenos) menice ili bankovnog potraživanja sa jednog sopstvenika na drugog; mesto gde se trgovci sastaju radi zaključivanja poslova, berza; žiro obaveza obaveza žiranta da će platiti iznos menice na kojoj stoji njegovo ime.

Reč žiro napisana unazad: oriž

žiro se sastoji od 4 slova.

sta je žiro

Slično:
Šta znači Ziratni zemljoradnički, orački, za oranje; ziratna zemlja zemlja d...
Šta znači Ziratiti obrađivati zemlju, orati....
Šta znači žiro račun račun na kome pravna lica drže svoja novčana sredstva kod ...
Šta znači žiro-poslovi aktivni kratkoročni ban-karski poslovi u kojima banka na za...
Šta znači žiropter avij. vazduhoplov teži od vazduha sa krilima iznad trupa ...
Šta znači žiroplan avij. motorni vazduhoplov kod koga se, sem eliseia prednjoj...