Skip to main content

Zoogen značenje

šta znači Zoogen

Na latinici: Definicija i značenje reči Zoogen (od grčke reči: zoon, genes, gignesthai roditi se, nastati) pihtijasta masa (želatin)ko]a se dobiva iz kostiju hemijskim putem.

Reč Zoogen sastoji se od 6 slova.

На Ћирилици: (грч. зоон, генес, гигнестхаи родити се, настати) пихтијаста маса (желатин)ко]а се добива из костију хемијским путем.


Zoohrezija nauka o stočarstvu, stočarstvo....
Zoohlorela biol. jednoćelijska alga koja živi u simbiozi sa životinjama; zooksa...
Zoohirurgija veština lečenja životinjskih rana....
Zoohigijena nauka koja proučava uslove života domaćih životinja, njihovu ishran...
Zoohemija nauka o hemijskim materijama u životinjskom telu, tj. nauka koja isp...
Zoofor arh. stub ili svod koji drži na sebi životinju....
Sve reči na slovo z