Skip to main content

Zoohlorela značenje

šta znači Zoohlorela

Na latinici: Definicija i značenje reči Zoohlorela (od grčke reči: zoon, chloros otvorenozelen. zelenožut)biologija: jednoćelijska alga koja živi u simbiozi sa životinjama; zooksan-tela.

Reč Zoohlorela sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (грч. зоон, цхлорос отворенозелен. зеленожут) биол. једноћелијска алга која живи у симбиози са животињама; зооксан-тела.


Zoohrezija nauka o stočarstvu, stočarstvo....
Zoohlorela biol. jednoćelijska alga koja živi u simbiozi sa životinjama; zooksa...
Zoohirurgija veština lečenja životinjskih rana....
Zoohigijena nauka koja proučava uslove života domaćih životinja, njihovu ishran...
Zoohemija nauka o hemijskim materijama u životinjskom telu, tj. nauka koja isp...
Zoofor arh. stub ili svod koji drži na sebi životinju....
Sve reči na slovo z