Skip to main content

Zoogenija značenje

šta znači Zoogenija

Na latinici: Definicija i značenje reči Zoogenija (od grčke reči: zoon, genos, gignesthai roditi se, nastati, postajati) nauka o postojanju živih bića;isto znači i filogenija.

Reč Zoogenija sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (грч. зоон, генос, гигнестхаи родити се, настати, постајати) наука о постојању живих бића; уп. филогенија.


Zoohrezija nauka o stočarstvu, stočarstvo....
Zoohlorela biol. jednoćelijska alga koja živi u simbiozi sa životinjama; zooksa...
Zoohirurgija veština lečenja životinjskih rana....
Zoohigijena nauka koja proučava uslove života domaćih životinja, njihovu ishran...
Zoohemija nauka o hemijskim materijama u životinjskom telu, tj. nauka koja isp...
Zoofor arh. stub ili svod koji drži na sebi životinju....
Sve reči na slovo z