Skip to main content

Zoografija značenje

šta znači Zoografija

Na latinici: Definicija i značenje reči Zoografija (od grčke reči: zoon, grapho pišem) opisivanje životinja, proučavanje životinja; slikanje životinja; pr. zoografski.

Reč Zoografija sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (грч. зоон, грапхо пишем) описивање животиња, проучавање животиња; сликање животиња; пр. зоографски.


Zoohrezija nauka o stočarstvu, stočarstvo....
Zoohlorela biol. jednoćelijska alga koja živi u simbiozi sa životinjama; zooksa...
Zoohirurgija veština lečenja životinjskih rana....
Zoohigijena nauka koja proučava uslove života domaćih životinja, njihovu ishran...
Zoohemija nauka o hemijskim materijama u životinjskom telu, tj. nauka koja isp...
Zoofor arh. stub ili svod koji drži na sebi životinju....
Sve reči na slovo z