Skip to main content

Zootipoliti značenje

šta znači Zootipoliti

Na latinici: Definicija i značenje reči Zootipoliti (od grčke reči: zoon, typos otisak, lithos kamen) pl. kamenje sa životinjskim otiscima

Reč Zootipoliti sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (грч. зоон, тyпос отисак, литхос камен) пл. камење са животињским отисцима


Zoohrezija nauka o stočarstvu, stočarstvo....
Zoohlorela biol. jednoćelijska alga koja živi u simbiozi sa životinjama; zooksa...
Zoohirurgija veština lečenja životinjskih rana....
Zoohigijena nauka koja proučava uslove života domaćih životinja, njihovu ishran...
Zoohemija nauka o hemijskim materijama u životinjskom telu, tj. nauka koja isp...
Zoofor arh. stub ili svod koji drži na sebi životinju....
Sve reči na slovo z