Skip to main content

Zurle značenje

šta znači Zurle

Na latinici: Definicija i značenje reči Zurle (pere. surna,od turske reči: žurna) muz. narodni drveni duvački muzički instrument sa dvostrukim jezičkom; svira se obično uz pratnju tupana.

Reč Zurle sastoji se od 5 slova.

На Ћирилици: (пере. сурна, тур. журна) муз. народни дрвени дувачки музички инструмент са двоструким језичком; свира се обично уз пратњу тупана.


Zurle muz. narodni drveni duvački muzički instrument sa dvostrukim jezičk...
žur-fiks u otmenim kućama: utvrđeni dan primanja u nedelji kada se može doći...
žurnata nadnica, dnevnica. ...
žurnalistika novinstvo, novinarstvo. ...
žurnalista novinar, onaj koji živi od novinarstva; pisar dnevni-čar; dnevničar...
žurnalizirati pisati po novinama, baviti se novinarstvom; trg. unositi u poslovne...
Sve reči na slovo z