Skip to main content

žurnalista značenje

šta znači žurnalista

Na latinici: Definicija i značenje reči žurnalista (fr. journaliste) novinar, onaj koji živi od novinarstva; pisar dnevni-čar; dnevničar uopšte.

Reč žurnalista sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (фр. јоурналисте) новинар, онај који живи од новинарства; писар дневни-чар; дневничар уопште.


Zurle muz. narodni drveni duvački muzički instrument sa dvostrukim jezičk...
žur-fiks u otmenim kućama: utvrđeni dan primanja u nedelji kada se može doći...
žurnata nadnica, dnevnica. ...
žurnalistika novinstvo, novinarstvo. ...
žurnalista novinar, onaj koji živi od novinarstva; pisar dnevni-čar; dnevničar...
žurnalizirati pisati po novinama, baviti se novinarstvom; trg. unositi u poslovne...
Sve reči na slovo z