Skip to main content

žurnata značenje

šta znači žurnata

Na latinici: Definicija i značenje reči žurnata (ital. giornata) nadnica, dnevnica.

Reč žurnata sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (итал. гиорната) надница, дневница.


Zurle muz. narodni drveni duvački muzički instrument sa dvostrukim jezičk...
žur-fiks u otmenim kućama: utvrđeni dan primanja u nedelji kada se može doći...
žurnata nadnica, dnevnica. ...
žurnalistika novinstvo, novinarstvo. ...
žurnalista novinar, onaj koji živi od novinarstva; pisar dnevni-čar; dnevničar...
žurnalizirati pisati po novinama, baviti se novinarstvom; trg. unositi u poslovne...
Sve reči na slovo z